乐尚娱乐

 • Hoppa direkt till innehållet
  printicon

  Universitetets rekommendationer angående covid-19

  (Uppdaterad: 13 mars 2020, kl 14.06). Umeå universitet bevakar läget med anledning av covid-19-viruset, och uppmanar medarbetare, studenter och besökare att följa Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets råd och rekommendationer. Dessa myndigheternas webbsidor uppdateras fortlöpande, liksom informationen på den här sidan.

  • (200313) Uppdaterad rekommendation: Det här gäller för resor och besök
  • (200313) FAQ:n uppdaterad: Det här gäller för riskgrupper
  • (200313) Nytt innehåll: Det här gäller därutöver för medarbetare och studenter verksamma i hälso- och sjukvård
  • (200313) Nytt innehåll: Det här gäller för undervisning och examination
  • (200313) FAQ:n uppdaterad: Medarbetare och Chefer
  • (200313) Nytt innehåll och beslut: Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet. 
  • (200313) Nytt innehåll och beslut: Det här gäller för studenter
  • (200313) Tillägg om individens egna ansvar
  • (200312) Nytt innehåll och beslut: Det här gäller för resor och besök
  • (200312) Nytt innehåll och rekommendation: Det här gäller för publika arrangemang, interna möten och disputationer
  • (200312) Nytt innehåll: För dig som är besökare på Umeå universitet

   

  Covid-19-viruset sprids för närvarande runt om i världen, vilket gör att en del känner oro. För att skapa lugn och minska risken för smittspridning är det viktigt att få korrekt och aktuell information. Universitetet uppmanar därför alla medarbetare, studenter och besökare att hålla sig uppdaterade, och följa de råd och riktlinjer som ges av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.

  Generellt gäller att personer som har vistats i de områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, eller har haft kontakt med smittade personer, bör vara särskilt uppmärksamma på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Känner du av denna typ av symptom bör du läsa de rekommendationer som 1177 ger före du tar kontakt med vården. Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning eller hälsocentral, eftersom det finns rutiner för hur du ska tas omhand.

  Enligt smittskyddslagen har du som individ ett stort eget ansvar för att förhindra att smitta sprids. På webbplatsen 1177.se finns mer information om ditt ansvar.  

   

  Det här gäller för undervisning och examination

  I nuläget fortsätter undervisningen som förut, men Umeå universitet framhåller möjligheten att använda alternativa undervisningsformer för att totalt minska antalet fysiska möten i syfte att minska risken för smittspridning i samhället. Universitetet gör just nu en översyn av stödet för digitala verktyg.

  I nuläget fortsätter examinationer som förut, men universitetet kommer att sprida ut salstentamina på fler lokaler och eventuellt fler dagar för att det totala antalet skrivande studenter inte ska överskrida 500 studenter per skrivningslokal. Universitetet framhåller också möjligheten att överväga andra former eller tidpunkter för examination.

  Det här gäller för resor och besök

  Beslutat 13 mars

  • Vi avråder inresande från de länder som Utrikesdepartement avråder resor?till, att komma hit. Om personerna ändå väljer att resa hit, ska de arbeta/studera hemifrån i två veckor innan de kommer till universitetet. 

  Beslutat 12 mars

  • Alla tjänsteresor till länder utanför Sverige ska ställas in från och med nu fram till 14 april.
  • För nationella resor är rekommendationen att stor restriktivitet bör gälla från och med nu fram till 14 april. Eventuella nödvändiga resor ska förankras med närmaste chef, även om tillstånd getts tidigare.
  • Resor till och från arbetsplats undantas från denna rekommenderade restriktion.
  • Restriktiviteten för nationella resor gäller även tillresande studenter, där kursansvarig i möjligaste mån bör försöka hitta andra alternativ. Detta omfattar även examinationer, där examinator har möjlighet att besluta om annan examinationsform.
  • Sammankomster, både externa och interna, med gäster som reser från länder utanför Sverige rekommenderas att ställas in från och med nu fram till 14 april, och andra former för sammankomsterna bör övervägas. Vid disputationer gäller särskilda regler, se rubriken Det här gäller för publika arrangemang, interna möten och disputationer.
  • Om du har vistats i ett område som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, läs mer under rubrikerna Det här gäller för studenter vid Umeå universitet eller Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet.

  Det här gäller för publika arrangemang, interna möten och disputationer

  Beslutat 12 mars

  • Externa publika evenemang med Umeå universitet som arrangör eller medarrangör ställs in från och med nu fram till 14 april. Rekommendationen gäller alla evenemang oavsett storlek på grupp. 
  • Undantag gäller för disputationer. Beslut om formerna för disputationen måste fattas i varje enskilt fall, baserat på en riskbedömning. Ordförande är ansvarig för formerna för disputationen. 
  • För interna möten är utgångspunkten att arbete bedrivs som tidigare. Stabsgruppen utfärdar ingen mer restriktiv rekommendation gällande interna möten utöver regeringens förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 500 personer. 

  Läs också vad som gäller mer specifikt för dig som medarbetare eller student.

   

  Det här gör Umeå universitet

  I och med att Folkhälsomyndigheten nu höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige – går universitetet upp i en förhöjd beredskap. En utförlig riskbedömning och krisplanering är gjord, och universitetsledning, dekaner och säkerhetschef har dagliga avstämningar, liksom den centrala krisgruppen.

  Universitetet har vidtagit flera åtgärder med anledning av situationen. På campus finns information om covid-19 på dörrar in till byggnader, och hygienråd sitter uppe på toaletter. I publika utrymmen kommer också toaletterna att städas oftare. Skulle smitta konstateras, efter kontakt med Vårdguiden, kopplas smittskyddet in och smittspårning och provtagningar genomförs. Det görs också en översyn kring stödet för digitala verktyg. 

   

  Medarbetare, studenter och besökare vid Umeå universitet

  Det här gäller för studenter vid Umeå universitet

  I och med den förhöjda beredskapen uppmanar universitetsledningen till eftertanke när det gäller resor och större möten eller sammankomster.

  Universitetet avråder studenter från att resa till de områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19. Studenter som befinner sig i, eller som planerar att resa de områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, uppmanas att noggrant informera sig om den senaste utvecklingen när det gäller utbrottet via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och via lokala myndigheter. Vad gäller resor till och från andra länder följer universitetet de råd och rekommendationer som Utrikesdepartementet ger.

  Studenter som nyligen har vistats eller vistas i de områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, ska informera sin utbildningsansvarige om vistelsen när de kommer hem, även om de inte har symptom. De ska studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige. Respektive utbildningsansvarig bedömer hur detta bäst hanteras i praktiken.

  Vi avråder inresande från de länder som Utrikesdepartement avråder resor?till, att komma hit. Om personerna ändå väljer att resa hit, ska de arbeta/studera hemifrån i två veckor innan de kommer till universitetet. 

  Studenter vid Umeå universitet som upplever symtom på luftvägsinfektion som hosta, ont i halsen och feber, även lindriga, uppmanas, efter överenskommelse med sin utbildningsansvarige, att stanna hemma från campus och undvika sociala kontakter. Det beslutades av stabsgruppen den 12 mars.

  Studentutbyten till områden som Utrikesdepartementet avråder ifrån ställs in tillsvidare. Studenter som måste avbryta sin utlandstermin erbjuds lösningar för att kunna fortsätta sina studier på annat sätt.

  Mer information för studenter och utbytesstudenter hittar du i vår FAQ 

  Det här gäller för medarbetare vid Umeå universitet

  Medarbetare som befinner sig i områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, uppmanas att noggrant informera sig om den senaste utvecklingen när det gäller utbrottet via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och via lokala myndigheter. För mer information om vad som gäller för resor, läs under rubriken Det här gäller för resor och besök. Om du har funderingar kring enskilda fall ska dessa diskuteras med din närmaste chef.

  Medarbetare som nyligen har vistats eller vistas i områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, ska informera sin närmaste chef om vistelsen när de kommer hem, även om de inte har symptom. De rekommenderas starkt att arbeta hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige. Respektive chef bedömer hur detta bäst hanteras i praktiken.

  Medarbetare vid Umeå universitet som upplever symtom på luftvägsinfektion som hosta, ont i halsen och feber, även lindriga, ska, efter överenskommelse med chef, stanna hemma från jobbet och undvika sociala kontakter. Det beslutades av stabsgruppen den 12 mars.

  Vid symptom och efter kontakt med sjukvården, ska medarbetaren och närmaste chef komma överens om att så långt det är möjligt utföra arbetet i hemmet. Om detta inte är möjligt kan medarbetaren, efter överenskommelse med närmaste chef, vara hemma med bibehållen lön fram till dess att symtomen upphört, dock längst i 14 dagar.

  I de fall medarbetaren är för sjuk för att arbeta, ska sjukskrivning ske. Det är individens ansvar att meddela arbetsgivaren om en sådan situation föreligger.

  Chefer och prefekter ansvarar för att medarbetare, studenter och besökare till universitetet är informerade om situationen, och håller också vid behov kontakt med universitetets krisledningsgrupp.

  Mer information för medarbetare och chefer hittar du i vår FAQ 

  Det här gäller därutöver för medarbetare och studenter verksamma i hälso- och sjukvård

  VIKTIGT MEDDELANDE till alla på Medicinska fakulteten

  Region Västerbotten har fattat beslut om att de av regionens medarbetare och studenter som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter och som de senaste 14 dagarna varit i område som Utrikesdepartementet avråder ifrån (Utrikesdepartementets reseinformation) med anledning av covid-19-viruset ska avstängas från arbetet och VFU/klinisk praktik, även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta.

  Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars.

  Detta gäller således även Umeå universitets studenter som har VFU/klinisk praktik inom Västerbotten (gäller Region Västerbotten, privata vårdgivare och kommuner i Västerbotten).

  Studenter med VFU/klinisk praktik inom övriga regioner uppmanas löpande hålla sig uppdaterade om dessa regioners beslut och rekommendationer. Så snart universitetet får information om sådana beslut/rekommendationer från övriga regioner inom Norra sjukvårdsregionen, kommer dessa att vidarebefordras till berörda studenter. Vid osäkerhet kan studenter alltid, oavsett region, vända sig till kursledning eller universitetslärare på aktuell studieort (eller till huvudhandledare eller handledare på orten) med frågor om respektive regions olika förhållningsregler. Alla studenter som vistats inom område som Utrikesdepartementet avråder ifrån med anledning av covid-19, uppmanas ta sådan kontakt för att få information om vad som gäller i sin region.

  Redan tidigare har Umeå universitet gått ut med följande rekommendationer till alla studenter som vi ber alla beakta:

  Studenter som nyligen har vistats eller vistas i de områden som Utrikesdepartementet avråder att resa till på grund av covid-19, ska informera sin utbildningsansvarige om vistelsen när de kommer hem, även om de inte har symptom. De ska studera hemifrån under två veckors tid efter hemkomst till Sverige. Respektive utbildningsansvarig bedömer hur detta bäst hanteras i praktiken.

  I tillägg till detta är nu alltså alla studenter med VFU/klinisk praktik i hälso- och sjukvård och äldreomsorg i Västerbotten med omedelbar verkan avstängda från VFU/klinisk praktik i 9 dagar om man inom 14 dagar vistats i berörda områden.

  Umeå universitet har inte möjlighet att erbjuda alternativ VFU/klinisk praktik i Umeå till alla som har planerad VFU/klinisk praktik i övriga Norra sjukvårdsregionen. Resor till VFU/klinisk praktik i Norra sjukvårdsregionen betraktas därmed som nödvändiga inrikesresor. I dagsläget ser vi dessutom ingen ökad risk med resor inom Norra sjukvårdsregionen än att befinna sig i Umeå ur smittspridningssynpunkt.

  Är du berörd student, kontakta din kurssamordnare/kursansvarig/kursledare för mer information hur frånvaron ska kunna lösas på bästa sätt utbildningsmässigt.

  Universitetet kommer att göra allt för att underlätta för studenter att ta igen missade moment på bästa möjliga sätt.

  För samtliga medarbetare och studenter med klinisk kontakt

  Medarbetare med kliniska kombinationstjänster och studenter med VFU i hälso- och sjukvård och kommunal äldreomsorg är skyldiga att även ta del av respektive regions (eller kommuns) råd, utöver universitetets, eftersom regionernas kan vara mer långtgående. För Region Västerbotten uppdateras informationen fortlöpande på intranätet LINDA samt på denna externa hemsida.

  Personer med symtom, även milda, måste begränsa kontakter där smitta riskerar att överföras, och för att skydda liv är det särskilt viktigt att medarbetare och studenter som arbetar eller praktiserar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till arbetet eller praktiken om de får symtom på luftvägsinfektion, även mild sådan.

  Det här gäller för dig som besöker Umeå universitet

  Just nu är Umeå universitets publika arrangemang inställda fram till den 14 april. 

   

   

  Vem ska jag kontakta?

  113 13 – om du har allmänna frågor om viruset

  1177 – om du känner luftvägssymtom bör du läsa de rekommendationer som 1177 ger innan du tar kontakt med vården.

  Kursansvarig – om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras eller om du som student misstänker att du skulle kunna vara smittad eller är smittad av covid-19 .

  Chef/prefekt – om du som anställd misstänker att du skulle kunna vara smittad eller är smittad av covid-19.

  Övriga frågor – kontakta Lisa Redin eller Per Ragnarsson via corona@umu.se

   

  FAQ
  FAQ

  Här listas några frågor och svar angående Umeå universitets hantering av coronavirusets utbrott.

 • 彩qy8的网

  tt百家乐

  宇宙彩票注册

  黄金8彩票登录网址

  香格里拉平台注册

  天津体育彩票网官网

  乐赢彩票登录网站

  线上线下平台

  www凯时